Video Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 08-04-2012, GX An Lạc

10/04/2012 § Leave a comment

Video Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa 08-04-2012

Tại nhà thờ An Lạc, hạt Chí Hoà, Sài gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 08-04-2012, GX An Lạc at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: