Video Lời Sống 15-02-2012 – Hãy trở nên đôi tay của Chúa

15/02/2012 § Leave a comment

Video Lời Sống Hôm Nay – Hãy trở nên đôi tay của Chúa

Thứ tư, sau Chúa Nhật VI thường Niên năm B, ngày 15-02-2012

Mác-cô  (Mc 8,22-26)

22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không? “

24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.”25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Lời Sống 15-02-2012 – Hãy trở nên đôi tay của Chúa at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: