Video Lễ kính Lòng thương xót Chúa, tại nhà thờ Chí Hoà, Sài gòn

05/02/2012 § Leave a comment

Video 02-02-2012 – Thánh Lễ kính Lòng thương xót Chúa, tại nhà thờ Chí Hoà, Sài gòn

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Video Lễ kính Lòng thương xót Chúa, tại nhà thờ Chí Hoà, Sài gòn at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: